logo

Algemene voorwaarden

Algemeen 

Springtij kinder- en jeugdpraktijk is opgericht door Angelique de Munck, is gevestigd te Kamperland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66590582. Springtij kinder- en jeugdpraktijk richt zich op het coachen en begeleiden van kinderen tussen 6 en 16 jaar en hun ouders.

Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Springtij kinder- en jeugdpraktijk en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het oriëntatiegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Vertrouwelijkheid 

Springtij kinder- en jeugdpraktijk is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Springtij kinder- en jeugdpraktijk streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Springtij kinder- en jeugdpraktijk dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Springtij kinder- en jeugdpraktijk kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Aansprakelijkheid

Het advies en begeleiding van Springtij kinder- en jeugdpraktijk is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Springtij kinder- en jeugdpraktijk is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Springtij kinder- en jeugdpraktijk. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Springtij kinder- en jeugdpraktijk. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Springtij kinder-en jeugdpraktijk aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Regels rond een afspraak voor kinderen 

Er is een wachtruimte bij de praktijk. De ouder kan het kind brengen en na afloop weer ophalen op de afgesproken tijd.
N.B. Wanneer een cliënt zelf aangewezen is op vervoer van en naar de praktijk, valt dit buiten de sessie en is Springtij niet aansprakelijk.

De ouder dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coachingsessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van ouders van het kind, bezoekt Springtij kinder- en jeugdpraktijk school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd. Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Springtij kinder- en jeugdpraktijk gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Tarieven 

De tarieven staan op de website. De tarieven van de trajecten zijn variabel: ieder traject is op maat samengesteld Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Remedial teaching is vrijgesteld van BTW.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( > dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Er wordt een reiskostenvergoeding (€ 0,29 p/km) gerekend bij gesprekken bij ouder(s)/verzorger(s)/scholen, ingaand vanaf een straal van 10 kilometer.

Betalingsvoorwaarden

De factuur wordt digitaal opgestuurd, betaling gebeurt altijd per bank. Betaling geschiedt via facturatie voorafgaand aan het traject. Betaling in termijnen (traject) is mogelijk in overleg, hiervoor worden €10 administratie kosten in rekening gebracht.
De ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 7 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Springtij kinder- en jeugdpraktijk. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Springtij kinder- en jeugdpraktijk een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Springtij kinder- en jeugdpraktijk gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €5,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Springtij kinder- en jeugdpraktijk genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Springtij kinder- en jeugdpraktijk gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Verhindering 

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

Voordat een coachingstraject wordt gestart met een kind/jongere, zullen door beide ouder(s)/verzorger(s) de algemene voorwaarden moeten worden ondertekend.

Contact